8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Blog

Peste 320 de articole

Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 6-a Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale Art. 1381   Obiectul reparaţiei (1) Orice prejudiciu dă dreptul la reparaţie. (2) Dreptul la reparaţie se naşte din ziua cauzării prejudiciului, chiar dacă acest drept nu poate fi valorificat imediat. (3) Dreptului la reparaţie îi sunt aplicabile, de la data naşterii sale, toate dispoziţiile legale privind executarea, transmisiunea, transformarea şi stingerea obligaţiilor....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri – noul Cod Civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 5-a Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri Art. 1376   Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale sau de lucruri (1) Oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa. (2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile şi în cazul coliziunii unor vehicule sau în alte cazuri similare. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, sarcina reparării tuturor prejudiciilor va reveni numai celui a cărui faptă culpabilă întruneşte, faţă de ceilalţi, condiţiile forţei majore....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Răspunderea pentru fapta altuia – Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 4-a Răspunderea pentru fapta altuia Art. 1373   Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi (1) Comitentul este obligat să repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi ori de câte ori fapta săvârşită de aceştia are legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate. (2) Este comitent cel care, în virtutea unui contract sau în temeiul legii, exercită direcţia, supravegherea şi controlul asupra celui care îndeplineşte anumite funcţii sau însărcinări în interesul său ori al altuia. (3) Comitentul nu răspunde dacă dovedeşte că victima cunoştea sau, după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârşirii faptei prejudiciabile, că prepusul a acţionat fără nicio legătură cu atribuţiile sau...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Culpa comună. Concursul culpei cu alte cauze exoneratoare – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 3-a Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1371   Culpa comună. Concursul culpei cu alte cauze exoneratoare (1) În cazul în care victima a contribuit cu intenţie sau din culpă la cauzarea ori la mărirea prejudiciului sau nu le-a evitat, în tot sau în parte, deşi putea să o facă, cel chemat să răspundă va fi ţinut numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul în care la cauzarea prejudiciului au contribuit atât fapta săvârşită de autor, cu intenţie sau din culpă, cât şi forţa majoră, cazul fortuit ori fapta terţului pentru...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 3-a Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1370   Imposibilitatea de individualizare a autorului faptei ilicite Dacă prejudiciul a fost cauzat prin acţiunea simultană sau succesivă a mai multor persoane, fără să se poată stabili că a fost cauzat sau, după caz, că nu putea fi cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, toate aceste persoane vor răspunde solidar faţă de victimă....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Răspunderea civilă delictuală a altor persoane pentru fapta proprie-noul cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 3-a Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1369   Răspunderea altor persoane (1) Cel care l-a îndemnat sau l-a determinat pe altul să cauzeze un prejudiciu, l-a ajutat în orice fel să îl pricinuiască sau, cu bună ştiinţă, a tăinuit bunuri ce proveneau dintr-o faptă ilicită ori a tras foloase din prejudicierea altuia răspunde solidar cu autorul faptei. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în privinţa celui care, în orice fel, a împiedicat ori a întârziat chemarea în judecată a autorului faptei ilicite....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despagubirea victimei si efectele hotararii penale

În conformitatea cu art. 1365 din noul cod civil referitor efectele hotărârii penale în raport cu răspunderea civilă pentru fapta proprie, instanța civilă nu este legată de dispozițiile legii penale și nici de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal în ceea ce privește existența prejudiciului ori a vinovăției autorului faptei ilicite. Astfel, dacă persoana păgubită sau victima unui accident auto promovează o acțiune civilă în pretenții la instanța civilă competentă, instanța va aprecia prejudiciul și vinovăția în producerea prejudiciului independent de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal. Prin urmare, în procesul civil, hotărârea definitivă de...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Obligaţia terţului de reparare a prejudiciului – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 3-a Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1362   Obligaţia terţului de reparare a prejudiciului Dacă, în cazurile prevăzute la Art. 1360 alin. (2) şi Art. 1361, fapta păgubitoare a fost săvârşită în interesul unei terţe persoane, cel prejudiciat se va îndrepta împotriva acesteia în temeiul îmbogăţirii fără justă cauză. ...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Criterii particulare de apreciere a culpei – noul Cod Civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 3-a Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1358   Criterii particulare de apreciere a culpei Pentru aprecierea culpei se va ţine seama de împrejurările în care s-a produs prejudiciul, străine de persoana autorului faptei, precum şi, dacă este cazul, de faptul că prejudiciul a fost cauzat de un profesionist în exerciţiul activităţii sale....

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Condiţiile răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie – noul Cod civil

CAPITOLUL IV Răspunderea civilă SECŢIUNEA a 3-a Răspunderea pentru fapta proprie Art. 1357   Condiţiile răspunderii (1) Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvîrșită cu intenţie sau din culpă, este obligat să îl repare. (2) Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai uşoară culpă. Acest articol de lege înlocuiește art. 998 și art. 999 din Capitolul V, intitulat Despre delicte și cvasi-delicte din vechiul cod civil: Art. 998. Orice fapta a omului, care cauzează altuia prejudiciu, obliga pe aceia din a cărui greșeală s-a ocazionat, a-l repara. Art. 999. Omul este responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar și de acela ce a...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE