8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Ghid despagubiri Astra

Ghid despagubiri Astra

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a dispus prin Decizia nr. 2034/27.08.2015 retragerea autorizației de funcționare și solicitarea intrării în procedura de faliment a societății Asigurare–Reasigurare ASTRA S.A., ca urmare a constatării stării de insolvență a asigurătorului.

CE MĂSURI DE PROTECȚIE EXISTĂ PENTRU CONSUMATORI ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE?

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător intrat în procedura de faliment. Destinaţia principală a sumelor, aflate la dispoziția FGA, este plata către creditorii de asigurări a indemnizaţiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condiţiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (450.000 lei/creditor de asigurare).

CINE ESTE CREDITOR DE ASIGURARE?

 1. persoana asigurată – persoana care are încheiat un contract de asigurare;

 2. un beneficiar al asigurării – o terță persoană care beneficiază de efectele legii sau ale unui contract de asigurare și căreia asigurătorul urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat, așa cum prevede contractul de asigurare;
 3. persoana păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) – persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă.

DE CE SĂ MĂ ADRESEZ FGA?

Creditorii de asigurări pot solicita plăți, conform Legii nr. 213/2015, cum ar fi:

 1. sumele cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către FGA aferente perioadei neexpirate a contractului de asigurare facultativă, în situația încetării contractului de asigurare,
 2. despăgubirile/indemnizațiile cuvenite creditorilor de asigurări rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate cu ASTRA.

În situația unor daune produse anterior deciziei ASF și pentru care a fost deschis dosar de daună la asigurator, dar și în situația producerii în viitor a riscurilor asigurate în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asigurații/beneficiarii asigurării/persoanele păgubite se pot adresa FGA.

CÂND MĂ ADRESEZ FGA?

Din momentul publicării Deciziei ASF nr. 2034/27.08.2015 (publicată în Monitorul Oficial nr. 657/31.08.2015) privind ASTRA, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului. Persoanele îndreptățite la plata despăgubirilor de la FGA se pot adresa acestuia și ulterior, dacă dreptul de creanță s-a născut după data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de faliment.

CÂT TIMP SUNT VALABILE CONTRACTELE DE ASIGURARE?

Contractele de asigurare încheiate cu ASTRA sunt valabile până data la care intervine una dintre următoarele situații:

 1. data expirării menționată de contract,
 2. data denunțării contractului de asigurare.

CUI MĂ ADRESEZ ÎN CAZ DE DAUNĂ?

Conform Legii nr. 213/2015, art. 12 alin. (1) și (2), FGA va proceda la deschiderea dosarelor de daună, de constatarea tehnică a avariilor, de instrumentarea dosarelor de daună, precum și de avizarea lor din punct de vedere tehnic.

FGA vă va pune la dispoziție modelul de cerere-tip pe care să o completați și vă va informa cu privire la documentele justificative care trebuie să însoțească această cerere. Informațiile vor fi disponibile pe paginile de internet ale FGA și ASF.

CE FACE FGA?

În vederea plății sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, FGA va lua următoarele măsuri:

 1. va publica pe pagina proprie de internet informații referitoare la demersurile necesare pentru obținerea de la FGA a despăgubirilor/indemnizațiilor.
 2. va prelua de la ASTRA evidența contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, evidența completă a dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare.
 3. va publica lista potențialilor creditori de asigurări, conform evidențelor preluate de la ASTRA.
 4. primește cereri de deschidere a dosarelor de daună, ia toate măsurile pentru constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea și avizarea dosarelor de daună din punct de vedere tehnic.
 5. verifică dosarele de daună și creanțele de asigurări înregistrate în evidențele sale, ținând seama de normele aplicabile în materie și de condițiile de asigurare generale şi specifice prevăzute în contractele de asigurare încheiate cu ASTRA.
 6. întocmește listele creditorilor de asigurări ale căror creanțe certe, lichide şi exigibile urmează a fi plătite din disponibilitățile sale.
 7. după aprobarea acestor liste de către comisia specială, se efectuează plățile îndemnizațiilor/ despăgubirilor către creditorii de asigurări, cu respectarea prevederilor legale. Sumele acceptate la plată vor fi achitate de FGA după rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.

CE AM DE FĂCUT PENTRU A RECUPERA CREANȚA DE ASIGURARE?

Pentru a recupera o creanță (despăgubire, indemnizație etc.) de la FGA, veți depune la FGA:

 1. pentru despăgubire/indemnizație: o cerere motivată de plată însoțită de documente justificative. Urmăriți informațiile disponibile la FGA și ASF pentru detalii.
 2. pentru recuperarea primelor plătite în avans, proporțional cu timpul rămas până la expirarea asigurării facultative: o cerere de plată (cerere-tip) însoțită de documente justificative. Urmăriți informațiile disponibile la FGA și ASF pentru detalii.

CUM TREBUIE FORMULATĂ CEREREA?

Cererea trebuie să fie întocmită conform formularului (cerere-tip) pus la dispoziție de FGA (conform Normei ASF care reglementează activitatea acestuia – a se vedea pagina de internet a ASF și FGA). Cererea trebuie formulată în scris, în limba română și transmisă direct la sediul FGA, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea și confirmarea primirii.

Conținutul cererii trebuie să reflecte: natura creanței, momentul nașterii sale, cuantumul sumei pretinse, dacă există vreun privilegiu ori o garanție reală în ceea ce privește creanța, care sunt bunurile acoperite de asigurare.

CARE SUNT DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE?

FGA vă va informa cu privire la acestea, ele depinzând în funcție de tipul de contract de asigurare și de situația specifică (cerere de plată). Înscrisurile justificative vor fi depuse în limba română. În cazul imposibilității prezentării acestor înscrisuri justificative în copie legalizată, se pot depune fie copii ale acestora, fie o declarație pe proprie răspundere în sensul susținerii acestor documente. FGA va verifica cu evidențele preluate de la ASTRA.

În cazul în care aveți acte redactate în altă limbă decât cea română, atunci trebuie să depuneți și traducerile autorizate ale acestora.

CÂT POT FI DESPĂGUBIT?

Potrivit plafonului de garantare stabilit de lege, FGA poate asigura efectuarea plății în sumă de maxim 450.000 lei pentru fiecare creditor de asigurare.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ DESPĂGUBIREA MEA ESTE MAI MARE DECÂT LIMITA MAXIMĂ DE DESPĂGUBIRE A FGA?

Pentru sumele de recuperat care depășesc plafonul legal de despăgubire, orice persoană este în drept de a urma procedura legală prevăzută de Legea insolvenței nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare

CÂND PRIMESC BANII?

FGA poate efectua plăți din disponibilitățile sale către creditorii de asigurări ai societății ASTRA începând cu data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului.

CUM SE FACE PLATA?

Plata va fi efectuată în lei, pentru creanțele certe, lichide și exigibile, prin intermediul poștei sau a unei bănci autorizate de BNR, în limita plafonului legal.

DE UNDE POT AFLA INFORMAȚII?

Consumatorii care au încheiat un contract sau o poliță de asigurare cu societatea ASTRA sunt rugați să urmărească informațiile publicate de ASF (www.asfromania.ro) și FGA (www. asf-fga.ro), sau să solicite detalii telefonic la numerele de mai jos.

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) – str. Popa Petre nr. 24, sector 2, București, office@asf-fga.ro și telefon: 021.211.60.37, 021.211.60.73.

ASF vă stă la dispoziție pentru informații și clarificări la numărul gratuit TELVERDE 0800 825 627, la office@asfromania.ro și pe pagina Facebook a Autorității de Supraveghere Financiară.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

DACĂ AM AVUT O DAUNĂ A CĂREI DESPĂGUBIRE A FOST APROBATĂ DE ASTRA, DAR PLATA NU A FOST EFECTUATĂ, CE FAC?

Dacă ați avut un accident și dosarul dumneavoastră de daună a fost instrumentat de ASTRA, care a dat acceptul de plată, dar nu a efectuat plata acceptată până în acest moment, vă veți adresa FGA depunând cererea-tip de plată și documentele justificative necesare. FGA va analiza cererea dumneavoastră și documentele justificative și va decide cu privire la îndeplinirea condițiilor legale pentru a fi despăgubit de FGA. În situația în care cerere de plată a fost aprobată de FGA, plata se va efectua doar după data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești privind intrarea în faliment, odată cu toți creditorii de asigurări îndreptățiți legal la plăți din partea FGA.

DACĂ AM AVUT O DAUNĂ A CĂREI DESPĂGUBIRE IMPLICĂ O POLIȚĂ DE ASIGURARE EMISĂ DE ASTRA, IAR DOSARUL DE DAUNĂ ERA ÎN CURS DE INSTRUMENTARE LA ASTRA, CE FAC?

Dacă ați avut un accident și dosarul dumneavoastră de daună se afla în faza de instrumentare de către ASTRA, dosarul dumneavoastră va fi transferat către FGA pentru a fi instrumentat și finalizat. Dumneavoastră trebuie să transmiteți FGA o cerere-tip (a se vedea instrucțiunile de mai sus) pentru ca FGA să finalizeze această procedură și să decidă cu privire la plata cuvenită. Contactați FGA pentru informații cu privire la cererea-tip și documentele justificative necesare în acest caz. FGA are nevoie de această cerere din partea dumneavoastră deoarece aveți calitatea de creditor de asigurare, conform legii. FGA va efectua plata cuvenită conform prevederilor legale.

Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Nu sunt comentarii

Lasa un comentariu