8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

Daune morale Tag

UNDE ESTE DREPTATEA?

UNDE ESTE DREPTATEA? Rudele apropiate ale victimelor accidentelor rutiere vătămate corporal grav nu au dreptul la despăgubiri cu titlu de daune morale, chiar dacă victima directă este paralizată sau în stare vegetativă! Așa a decis Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța judecătorească poate să acorde despăgubiri ascendenților, descendenților, fraților, surorilor și soțului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum și oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existența unui asemenea prejudiciu. Ne punem următoarele întrebări: - nu există suferință a mamei și a tatălui unui copil paralizat sau aflat în stare vegetativă? - aceștia nu suferă un prejudiciu moral? - ce este...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Despăgubirea victimei accidentului rutier când autorul accidentului a decedat

In cazul unui accident rutier în care autorul accidentului a decedat, victimele accidentului rutier sau rudele victimelor decedate în respectivul accident nu pot să-și obțină despăgubirile cu titlu de daune materiale și daune  morale prin constituire de parte civilă în procesul penal. In această situație victimele accidentului rutier pot să-și obțină despăgubirile pentru prejudiciul material și moral suferit, doar printr-o acțiune civilă, în pretenții, îndreptată împotriva Asigurătorului RCA al autoturismului prin intermediul căruia a fost produs accidentul, în baza contractului de asigurare RCA, în temeiul și în limitele prevăzute de lege. Procesul penal, în faza de judecată, este împiedicat de inexistența fizică...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Rudele autorului accidentului decedat nu au dreptul la despăgubiri

Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit obligatoriu și definitiv că dreptul la despăgubiri, în baza contractului de asigurare RCA, recunoscut soțului (soției) sau persoanelor care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului privește doar vătămările lor corporale, ca victime directe ale evenimentului rutier. Art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 prevede: Se acordă despăgubiri și în cazul în care persoanele care formulează pretenții de despăgubiri sunt soțul (soția) sau persoane care se află în întreținerea proprietarului ori conducătorului autovehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului. Prin Decizia nr. 23 în dosarul nr.15/2015, în...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Stabilirea si plata despagubirilor

Avizarea și constatarea producerii riscurilor asigurate, evaluarea pagubelor, stabilirea și plata despăgubirilor ori a sumelor asigurate se efectuează în condițiile legii și ale normelor adoptate în baza legii de Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru asigurările obligatorii, sau ale contractului de asigurare, în cazul asigurărilor facultative. Avizarea de daună este procedura prin care păgubitul înregistrează la asigurător o pretenție de despăgubire, pe baza unor documente din care rezultă producerea unui eveniment acoperit prin polița de asigurare. Asigurătorii RCA au obligația de a publica pe site și de a actualiza periodic toate datele necesare, care să le permită persoanelor păgubite accesul direct la informațiile...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Faliment Astra Asigurari?

În vederea apărării drepturilor și intereselor legitime ale asiguraților, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, prin DECIZIA NR. 2034/ 27.08.2015 din 27 august 2015 a dispus închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special, constatarea stării de insolvență, solicitarea intrării în procedura de faliment, precum și retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare -Reasigurare ASTRA - S.A., drept pentru care emite următoarea decizie: Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, se dispune închiderea procedurii de redresare financiară prin...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Expert în despăgubiri din asigurarea RCA

Feriți-vă de experții în despăgubiri ale victimelor din accidente rutiere! Cereți-le să vă prezinte în baza cărei autorizații au dobândit calitatea de expert și cine este autoritatea publică emitentă a acelei autorizații! Veți observa că acești haiduci nu vă pot prezenta nicio autorizație de expert, că această titulatură frizează înșelăciunea și că nu posedă minime cunoștințe privind procedura de despăgubire. Expert este acea persoană care posedă cunoștințe temeinice și experiență care-l face competent într-un anumit domeniu. Expert este un specialist renumit într-un anumit domeniu. Expert este persoana competentă într-un anumit domeniu, numită de un organ de stat sau de părțile interesate pentru...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Ce fac dacă despăgubirea a fost aprobată de Astra, dar plata nu a fost efectuată?

Dacă ați avut un accident și dosarul dumneavoastră de daună a fost instrumentat de ASTRA Asigurări, care a dat acceptul de plată, dar nu a efectuat plata acceptată până în acest moment, vă veți adresa Fondului de Garantare a Asiguraților depunând cererea-tip de plată și documentele justificative necesare. FGA va analiza cererea dumneavoastră și documentele justificative și va decide cu privire la îndeplinirea condițiilor legale pentru a fi despăgubit de FGA. În situația în care cererea de plată a fost aprobată de FGA, plata se va efectua doar după data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești privind intrarea în faliment a Astra Asigurări,...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cum se face plata din Fondul de Garantare a Asiguraților?

Plata va fi efectuată în lei, pentru creanțele certe, lichide și exigibile, prin intermediul poștei sau a unei bănci autorizate de BNR, în limita plafonului legal. Creanța este certă, lichidă și exigibilă din momentul în care prejudiciul material și moral a fost cuantificat în bani. Referitor la daunele materiale, acestea pot fi dovedite prin orice mijloc de probă. Daunele morale pot sa fie cuantificate, fie de Fondul de Garantare a Asiguraților din momentul formulării ofertei de despăgubire pentru prejudiciul moral, fie după rămânerea definitivă, irevocabilă și executorie a hotărârii instanței de judecată prin care obligă Astra Asigurări la plata despăgubirii în cuantumul X. Sursa:...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cât pot fi despăgubit din Fondul de Garantare a Asiguraților?

Potrivit plafonului de garantare stabilit de lege, Fondul de Garantare a Asiguraților poate asigura efectuarea plăți în sumă de maxim 450.000 lei pentru fiecare creditor de asigurare, în urma deschiderii procedurii de faliment a asigurătorului Astra Asigurări. Prin urmare, există două situații: dacă despăgubirile cuvenite victimei accidentului rutier sau persoanei prejudiciate, cu titlu de daune materiale și/sau daune morale, depășește plafonul de 450.000 lei inclusiv în urma unei decizii definitive, irevocabile și executorii ale instanței de judecată, aceasta va primi 450.000 lei de la Fondul de Garantare a Asiguraților ; dacă despăgubirile cuvenite victimei accidentului rutier sau persoanei prejudiciate, cu titlu de daune materiale...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cum trebuie formulată cererea de despăgubire?

În situația falimentului Astra Asigurări, cererea de despăgubire/indemnizare trebuie să fie întocmită conform formularului (cerere-tip) pus la dispoziție de Fondul de Garantare a Asiguraților (conform Normei ASF care reglementează activitatea acestuia – a se vedea pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară și FGA). Cererea trebuie formulată în scris, în limba română și transmisă direct la sediul FGA, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea și confirmarea primirii. Conținutul cererii trebuie să reflecte: natura creanței, momentul nașterii sale, cuantumul sumei pretinse, dacă există vreun privilegiu ori o garanție reală...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE