8:30 - 16:30

Program de lucru Luni - Vineri

0753-31.31.37

Contactează-ne!

Facebook

Google +

 

despagubiri civile Tag

Faliment Astra Asigurari?

În vederea apărării drepturilor și intereselor legitime ale asiguraților, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, prin DECIZIA NR. 2034/ 27.08.2015 din 27 august 2015 a dispus închiderea procedurii de redresare financiară prin administrare specială, revocarea administratorului special, constatarea stării de insolvență, solicitarea intrării în procedura de faliment, precum și retragerea autorizației de funcționare a Societății Asigurare -Reasigurare ASTRA - S.A., drept pentru care emite următoarea decizie: Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 20 lit. b) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, republicată, se dispune închiderea procedurii de redresare financiară prin...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cum trebuie formulată cererea de despăgubire?

În situația falimentului Astra Asigurări, cererea de despăgubire/indemnizare trebuie să fie întocmită conform formularului (cerere-tip) pus la dispoziție de Fondul de Garantare a Asiguraților (conform Normei ASF care reglementează activitatea acestuia – a se vedea pagina de internet a Autorității de Supraveghere Financiară și FGA). Cererea trebuie formulată în scris, în limba română și transmisă direct la sediul FGA, prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin poștă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea și confirmarea primirii. Conținutul cererii trebuie să reflecte: natura creanței, momentul nașterii sale, cuantumul sumei pretinse, dacă există vreun privilegiu ori o garanție reală...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Ce face Fondul de Garantare a Asiguraților?

În vederea plății sumelor cuvenite creditorilor de asigurări, FGA va lua următoarele măsuri: va publica pe pagina proprie de internet informații referitoare la demersurile necesare pentru obținerea de la FGA a despăgubirilor/indemnizațiilor. va prelua de la ASTRA evidența contractelor de asigurare în vigoare la data închiderii procedurii de redresare financiară, evidența completă a dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestor contracte și dosare. va publica lista potențialilor creditori de asigurări, conform evidențelor preluate de la ASTRA. primește cereri de deschidere a dosarelor de daună, ia toate măsurile pentru constatarea tehnică a avariilor, instrumentarea și avizarea dosarelor de daună din punct...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cât timp sunt valabile contractele de asigurare Astra?

Contractele de asigurare încheiate cu ASTRA Asigurări sunt valabile până data la care intervine una dintre următoarele situații: data expirării valabilității contractului care este menționată de contractul de asigurare; data denunțării contractului de asigurare de către asigurat sau de către asigurător. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

De ce să mă adresez Fondului de Garantare a Asiguraților?

Creditorii de asigurări pot solicita plăți, conform Legii nr. 213/2015, cum ar fi: sumele cuvenite creditorilor de asigurări a fi plătite de către FGA aferente perioadei neexpirate a contractului de asigurare facultativă, în situația încetării contractului de asigurare, despăgubirile/indemnizațiile cuvenite creditorilor de asigurări rezultate din contractele de asigurare facultative și obligatorii încheiate cu ASTRA. În situația unor daune produse anterior deciziei ASF și pentru care a fost deschis dosar de daună la asigurator, dar și în situația producerii în viitor a riscurilor asigurate în perioada de valabilitate a contractului de asigurare, asigurații/beneficiarii asigurării/persoanele păgubite se pot adresa FGA. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Cine este creditor de asigurare Astra?

Creditor de asigurare Astra poate fi: persoana asigurată – persoana care are încheiat un contract de asigurare; un beneficiar al asigurării – o terță persoană care beneficiază de efectele legii sau ale unui contract de asigurare și căreia asigurătorul urmează să îi achite sumele cuvenite ca urmare a producerii riscului asigurat, așa cum prevede contractul de asigurare; persoana păgubită (în cazul asigurării de răspundere civilă) – persoana îndreptățită să primească despăgubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a producerii unui risc acoperit printr-un contract de asigurare de răspundere civilă. Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Protecția păgubiților și asiguraților Astra

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), ca schemă de garantare în domeniul asigurărilor, are ca scop protejarea creditorilor de asigurări de consecințele insolvenței unui asigurător intrat în procedura de faliment. Destinația principală a sumelor, aflate la dispoziția FGA, este plata către creditorii de asigurări a indemnizațiilor/despăgubirilor rezultate din contractele de asigurare facultative şi obligatorii încheiate în condițiile legii și a primelor datorate de asigurător pentru perioada în care riscul nu a fost acoperit de acesta, ca urmare a încetării contractelor de asigurare, cu respectarea plafonului de garantare prevăzut de lege (450.000 lei/creditor de asigurare). Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiară...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE

Victima accidentului nu cere pomana

Interesele financiare ale asigurătorilor primează îndeplinirii obligației de plată a despăgubirii, obligație impusă atât de legiuitorul român, cât și de cel european. Victima accidentului auto nu cere pomană asigurătorului de răspundere civilă auto, ci solicită plata unei despăgubiri adecvate, la care este îndreptățit, pentru prejudiciul material și moral suferit. În teorie, plata despăgubirii echitabile a victimelor accidentelor rutiere trebuie realizată cu promptitudine în scopul unei protecții reale și efective a acestei categorii umane extrem de defavorizate. Trebuie să înțeleagă și asigurătorii că victima accidentului nu cere pomană asigurătorului, ci solicită  un drept, dreptul la despăgubire, dreptul legal de reparare integrală a prejudiciului prin...

CITEȘTE ÎN CONTINUARE